XUẤT HUYẾT TỬ CUNG BẤT THƯỜNG (ABNORMAL UTERINE BLEEDING)

0
1347

What is a normal menstrual cycle?

The normal length of the menstrual cycle is typically between 24 days and 38 days. A normal menstrual period generally lasts up to 8 days.

Độ dài của một chu kỳ kinh nguyệt điển hình là từ 24 đến 38 ngày. Nhìn chung, thời gian hành kinh bình thường kéo dài tối đa 8 ngày

When is bleeding abnormal?

Bleeding in any of the following situations is considered abnormal uterine bleeding:

 • Bleeding or spotting between periods
 • Bleeding or spotting after sex
 • Heavy bleeding during your period
 • Menstrual cycles that are longer than 38 days or shorter than 24 days
 • “Irregular” periods in which cycle length varies by more than 7–9 days
 • Bleeding after menopause

Xuất huyết trong bất kì tình huống nào sau đây có thể coi là xuất huyết tử cung bất thường:

 •  Xuất huyết hoặc phết máu giữa các chu kì
 •  Xuất huyết hoặc phêt máu sau khi quan hệ tình dục
 • Xuất huyết nhiều trong kỳ kinh của bạn
 • Các chu kỳ kinh dài quá 38 ngày hoặc ngắn hơn 24 ngày
 • Các kỳ hành kinh bất thường có số ngày hành kinh thay đổi khoảng nhiều hơn 7 đến 9 ngày
 • Xuất huyết sau mãn kinh 

At what ages is abnormal bleeding more common?

Abnormal bleeding can occur at any age. However, at certain times in a woman’s life it is common for periods to be somewhat irregular. Periods may not occur regularly when a girl first starts having them (around age 9–14 years). During perimenopause (beginning in the mid–40s), the number of days between periods may change. It also is normal to skip periods or for bleeding to get lighter or heavier during perimenopause.

Xuất huyết bất thường có thể gặp ở bất kì độ tuổi nào .Tuy nhiên, ở một vài thời điểm trong cuộc đời người phụ nữ, các chu kỳ có hơi không đều cũng là bình thường. Các chu kì kinh có thể không xuất hiện đều khi một bé gái hành kinh lần đầu tiên (xung quanh 9 tuổi đến 14 tuổi) . Trong suốt thời kì quanh mãn kinh (bắt đầu giữa độ tuổi 40), số ngày ra giữa các chu kì có thể thay đổi. Cũng là bình thường nếu vắng mặt vài đợt hành kinh hoặc lượng máu kinh ít hơn hoăc nhiều hơn trong thời kì quanh mãn kinh.

What causes abnormal bleeding?

Some of the causes of abnormal bleeding include the following:

 • Problems with ovulation
 • Fibroids and polyps
 • A condition in which the endometrium grows into the wall of the uterus
 • Bleeding disorders
 • Problems linked to some birth control methods, such as an intrauterine device (IUD) or birth control pills
 • Miscarriage
 • Ectopic pregnancy
 • Certain types of cancer, such as cancer of the uterus

Your obstetrician–gynecologist (ob-gyn) or other health care professional may start by checking for problems most common in your age group. Some of them are not serious and are easy to treat. Others can be more serious. All should be checked.

Một vài nguyên nhân xuất huyết bất thường bao gồm:

 • Các vấn đề về rụng trứng
 • U xơ tử cungpolyp
 • Tình trạng nội mạc tử cung phát triển vào trong thành tử cung
 • Rối loạn đông máu
 • Các vấn đề liên quan đến một số phương pháp ngừa thai, như dụng cụ tử cung (IUD) hoặc thuốc ngừa thai
 • Sảy thai
 • Thai ngoài tử cung
 • Một vài dạng ung thư, ví dụ ung thư tử cung.

Bác sĩ sản phụ khoa (ob-gyn) của bạn hoặc các bác sĩ khác có thể bắt đầu từ việc rà soát các vấn đề thường gặp nhất trong nhóm tuổi của bạn. Một vài trong số chúng không nghiêm trọng và dễ điều trị. Một số khác có thể nghiêm trọng hơn. Tất cả nên được đánh giá.

How is abnormal bleeding diagnosed?

Your ob-gyn or other health care professional will ask about your health history and your menstrual cycle. It may be helpful to keep track of your menstrual cycle before your visit. Note the dates, length, and type (light, medium, heavy, or spotting) of your bleeding on a calendar. You also can use a smartphone app designed to track menstrual cycles.

You will have a physical exam. You also may have blood tests. These tests check your blood count and hormone levels and rule out some diseases of the blood. You also may have a pregnancy test and tests for sexually transmitted
infections (STIs)
.

Bác sĩ sản phụ khoa hoặc các bác sĩ khác sẽ hỏi về tiền căn và chu kỳ kinh nguyệt của bạn. Việc theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của bạn trước khi đi khám có thể giúp ích. Ghi chú ngày, lượng, và kiểu hành kinh (ít, trung bình, nhiều, vệt) trên lịch. Bạn có thể sử dụng tiện ích điện thoại được thiết kế để theo dõi chu kì kinh nguyệt.

Bạn sẽ được khám thực thể. Bạn cũng có thể được làm xét nghiệm máu. Những xét nghiệm này kiểm tra công thức máu của bạn, lượng hormone và loại trừ một số bệnh về máu. Bạn cũng có thể được làm xét nghiệm thai và xét nghiệm các bệnh lây qua đường tình dục.

What tests may be needed to diagnose abnormal bleeding?

Based on your symptoms and your age, other tests may be needed. Some of these tests can be done in your ob-gyn’s office. Others may be done at a hospital or surgical center:

 • Ultrasound exam—Sound waves are used to make a picture of the pelvic organs.
 • Hysteroscopy—A thin, lighted scope is inserted through the vagina and the opening of the cervix. It allows your ob-gyn or other health care professional to see the inside of the uterus.
 • Endometrial biopsy—A sample of the endometrium is removed and looked at under a microscope.
 • Sonohysterography—Fluid is placed in the uterus through a thin tube while ultrasound images are made of the inside of the uterus.
 • Magnetic resonance imaging (MRI)—An MRI exam uses a strong magnetic field and sound waves to create images of the internal organs.
 • Computed tomography (CT)—This X-ray procedure shows internal organs and structures in cross section.

Dựa trên những triệu chứng và tuổi của bạn, có thể cần những xét nghiệm khác. Một vài xét nghiệm có thể được thực hiện tại phòng khám sản phụ khoa. Một số khác có thể được làm tại bệnh viện hoặc trung tâm phẫu thuật.

 • Siêu âm – sóng âm được sử dụng để tạo hình ảnh của các cơ quan trong khung chậu.
 • Soi tử cung – Một ống soi mảnh và sáng được đưa vào thông qua âm đạo và lỗ cổ tử cung. Nó cho phép bác sĩ sản phụ khoa của bạn hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe nhìn thấy bên trong tử cung.
 • Sinh thiết nội mạc tử cung – Một mảnh của nội mạc tử cung được lấy ra và được soi dưới kính hiển vi.
 • Siêu âm buồng tử cung –  là dịch được bơm vào trong tử cung thông qua một ống nhỏ trong lúc hình ảnh siêu âm được tạo ra bên trong tử cung.
 • Chụp cộng hưởng từ – MRI – là xét nghiệm sử dụng 1 từ trường mạnh và sóng siêu âm để tạo ra hình ảnh của các cơ quan nội tạng.
 • Chụp cắt lớp vi tính – CT – là quá trình tia X cho thấy các cơ quan nội tạng và các cấu trúc trong mặt cắt ngang.

What medications are used to help control abnormal bleeding?

Medications often are tried first to treat irregular or heavy menstrual bleeding. The medications that may be used include the following:

 • Hormonal birth control methods—Birth control pills, the skin patch, and the vaginal ring contain hormones. These hormones can lighten menstrual flow. They also help make periods more regular.
 • Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonists—These drugs can stop the menstrual cycle and reduce the size of fibroids.
 • Tranexamic acid—This medication treats heavy menstrual bleeding.
 • Nonsteroidal anti-inflammatory drugs—These drugs, which include ibuprofen, may help control heavy bleeding and relieve menstrual cramps.
 • Antibiotics—If you have an infection, you may be given an antibiotic.
 • Special medications—If you have a bleeding disorder, your treatment may include medication to help your blood clot.

Mời các bạn thực hành dịch^^

What types of surgery are performed to treat abnormal bleeding?

If medication does not reduce your bleeding, a surgical procedure may be needed. There are different types of surgery depending on your condition, your age, and whether you want to have more children.

Endometrial ablation destroys the lining of the uterus. It stops or reduces the total amount of bleeding. Pregnancy is not likely after ablation, but it can happen. If it does, the risk of serious complications, including life-threatening bleeding, is greatly increased. If you have this procedure, you will need to use birth control until after menopause.

Uterine artery embolization is a procedure used to treat fibroids. This procedure blocks the blood vessels to the uterus, which in turn stops the blood flow that fibroids need to grow. Another treatment, myomectomy, removes the fibroids but not the uterus.

Hysterectomy, the surgical removal of the uterus, is used to treat some conditions or when other treatments have failed. Hysterectomy also is used to treat endometrial cancer. After the uterus is removed, a woman can no longer get pregnant and will no longer have periods.

Mời các bạn thực hành dịch^^   

Source: https://www.acog.org/Patients/FAQs/Abnormal-Uterine-Bleeding

Class20-Thuật Ngữ Giải Phẫu

Hướng Dẫn: Ths.Bs Nguyễn Thái Duy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here