Thuật Ngữ Y Khoa – Cơ Xương Khớp

Thuật Ngữ Y Khoa – Cơ Xương Khớp

Chào các bạn, mình xin bổ sung chương Thuật ngữ Y Khoa Cơ Xương Khớp. Chương này là một phần trong sách Thuật Ngữ Y Khoa Tiếng Anh – Cho Người Mới Bắt Đầu. Phần này được biên soạn để...
read more
Trọn Bộ Từ Điển Y Khoa Tiếng Anh (Kèm hướng dẫn phiên âm AHD và Respelling)

Trọn Bộ Từ Điển Y Khoa Tiếng Anh (Kèm hướng dẫn phiên âm AHD và Respelling)

Các bạn kéo xuống dưới bài viết để download trọn bộ từ điển y khoa tiếng Anh Video hướng dẫn sử dụng từ điển Dictionary.COM và phiên âm Respelling (Highly recommended) Video hướng dẫn sử dụng từ điển y k...
read more
Phiên Âm AHD và IPA trong từ điển Y Khoa Dorland

Phiên Âm AHD và IPA trong từ điển Y Khoa Dorland

Tải tài liệu nguyên tắc phát âm theo phiên âm AHD và IPA (Bài soạn của bạn Lương Nguyễn Minh Phương) https://drive.google.com/open?id=1wDyO6HlD3V2RGrwRVnqfMTqxqOAs-gU_ Download bộ từ điển DORLAND gồm: 1- Dorland’s Illu...
read more
Sách Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa P2 – Cụm Danh Từ

Sách Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa P2 – Cụm Danh Từ

CỤM DANH TỪ Cụm danh từ (noun phrase, viết tắt NP) là cụm từ có danh từ đóng vai trò là thành phần chính hoặc danh từ có thể thực hiện chức năng thay cho cụm từ. Ví dụ: Nocturnal...
read more
Listening Practice – Digestive System

Listening Practice – Digestive System

DIGESTIVE SYSTEM The primary functions of the digestive system are the (1)………. of food called digestion and absorption of nutrients. Digestion begins in the mouth where the teeth break food into smaller (2)………. during  mastication. Salivary glands...
read more
Tiếng Anh Y Khoa – Conducting System Of The Heart

Tiếng Anh Y Khoa – Conducting System Of The Heart

View the animation below, then complete the quiz to test your knowledge of the concept. 1. In the heart, an action potential originates in the… A) Purkinje fibers. B) bundle branches. C) atrioventricular bundle. D) atrioventricular node. E) sinoatrial no...
read more
Tiếng Anh Y khoa – Nerve Impulse Animation

Tiếng Anh Y khoa – Nerve Impulse Animation

View the animation below, then complete the quiz to test your knowledge of the concept.   1. Which of the following statements about the resting membrane potential is TRUE? A) the exterior of the cell has a net negative charge...
read more
Tiếng Anh Y Khoa – Osteoporosis Amination

Tiếng Anh Y Khoa – Osteoporosis Amination

View the animation, then complete the quiz to test your knowledge of the concept. Bones in the legs, arms, spine and pelvis grow A) at different rates. B) at the same rate. C) until age 18, then they stop. D)...
read more
Tiếng Anh Y Khoa – Digestive system animation

Tiếng Anh Y Khoa – Digestive system animation

Cùng xem giản đồ giải thích cấu tạo và chức năng hệ tiêu hóa. Qua hoạt động này bạn có thể: Làm quen với nhiều thuật ngữ tiếng anh y khoa về hệ tiêu hóa Luyện khả năng nghe tiếng...
read more
Medical English Student Book – Pulmonary

Medical English Student Book – Pulmonary

Bài tập chương 3 sách Bài tập tiếng Anh chuyên ngành y khoa. Download file: https://drive.google.com/open?id=1aZOEDSRv_X7-qkX7BlztCRsQ81QxSat6    
read more
1 2 3