BRAIN AND FUNCTION OF ITS PARTS

0
140

🔖BRAIN AND FUNCTION OF ITS PARTS

🍀Não một người trưởng thành chỉ khoảng 1,2-1,4kg khoảng 2-3% trọng lượng cơ thể nhưng lại tiêu tốn 1/5 năng lượng của cơ thể. Vậy não có chức năng gì? Và tại sao nó lại cần nhiều năng lượng như vậy?

1.📌 Cerebrum /səˈriː.brəm/ : đại não

e.g: Cerebrum, the largest and uppermost portion of the brain. The cerebrum consists of the cerebral hemispheres and accounts for two-thirds of the total weight of the brain.
Đại não là phần lớn nhất và nằm trên cùng của não. Đại não được cấu tạo từ hai bán cầu não và chiếm 2/3 tổng trọng lượng của não.

2.📌 right hemisphere /raɪt/ /ˈhemɪsfɪə(r)/ : bán cầu não phải

3.📌 left hemisphere /left/ /ˈhemɪsfɪə(r)/ :bán cầu não trái

e.g: The left hemisphere, is functionally dominant, controlling language and speech. The right hemisphere interprets visual and spatial information.
Bán cầu não trái, chi phối về mặt chức năng, kiểm soát ngôn ngữ và lời nói. Bán cầu não phải giải thích thông tin hình ảnh và không gian.

4.📌 sulcus /ˈsəlkəs/: rãnh

5.📌 gyrus /ˈdʒaɪ.rəs/ : hồi

e.g: Gyri (singular: gyrus) are the folds in the brain and sulci (singular: sulcus) are the indentations or grooves. Folding of the cerebral cortex creates gyri and sulci which separate brain regions and increase the brain’s surface area and cognitive ability.
Các hồi là các nếp gấp trong não và các khe/rãnh là các vết lõm hoặc rãnh. Sự gấp của vỏ não tạo ra các rãnh và hồi giúp phân tách các vùng não, tăng diện tích bề mặt và khả năng nhận thức của não.

6.📌 frontal lobe /ˌfrʌntl ˈləʊb/: thuỳ trán

e.g: The frontal lobe is responsible for higher cognitive functions such as memory, emotions, impulse control, problem solving, social interaction, and motor function. Damage to the neurons or tissue of the frontal lobe can lead to personality changes, difficulty concentrating or planning, and impulsivity.
Thùy trán chịu trách nhiệm về các chức năng nhận thức cao hơn như trí nhớ, cảm xúc, kiểm soát xung động, giải quyết vấn đề, tương tác xã hội và chức năng vận động. Tổn thương các tế bào thần kinh hoặc mô của thùy trán có thể dẫn đến thay đổi tính cách, khó tập trung hoặc lập kế hoạch và bốc đồng.

7.📌 temporal lobe /ˈtempərəl ˈləʊb/: thuỳ thái dương

e.g: The temporal lobe is involved in primary auditory perception, such as hearing, and holds the primary auditory cortex. The primary auditory cortex receives sensory information from the ears and secondary areas process the information into meaningful units such as speech and words.
Thùy thái dương có liên quan đến nhận thức thính giác sơ cấp, chẳng hạn như nghe và chứa vỏ não thính giác sơ cấp. Vỏ não thính giác sơ cấp nhận thông tin cảm giác từ tai và các khu vực thứ cấp xử lý thông tin thành các đơn vị có ý nghĩa như lời nói và từ.

8.📌 parietal lobe /pəˈraɪ.ə.təl ˈləʊb/: thuỳ đỉnh

e.g: The parietal lobe can be divided into two functional regions. One involves sensation and perception and the other is concerned with integrating sensory input, primarily with the visual system.
Thùy đỉnh có thể được chia thành hai vùng chức năng. Một liên quan đến cảm giác và nhận thức và một liên quan đến việc phân tích đầu vào của cảm giác, chủ yếu với hệ thống thị giác.

9.📌 occipital lobe/ ɒkˈsɪpɪtl ˈləʊb/: thuỳ chẩm

e.g: The occipital lobe is the visual processing center of the mammalian brain containing most of the anatomical region of the visual cortex.
Thùy chẩm là trung tâm xử lý thị giác của não động vật có vú, chứa hầu hết các vùng giải phẫu của vỏ não thị giác.

10.📌 Cerebellum / ˌsɛr əˈbɛl əm /: tiểu não

e.g: Cerebellum is located under the cerebrum. Its function is to coordinate muscle movements, maintain posture, and balance.
Tiểu não nằm dưới đại não. Chức năng của nó là phối hợp các chuyển động của cơ bắp, duy trì tư thế và thăng bằng.

11.📌 Brain stem /ˈbreɪnˌstɛm /: thân não

e.g: The brain stem acts as a relay center connecting the cerebrum and cerebellum to the spinal cord. It performs many automatic functions such as breathing, heart rate, body temperature, wake and sleep cycles, digestion, sneezing, coughing, vomiting, and swallowing.

🔥 Thân não đóng vai trò là trung tâm chuyển tiếp nối đại não và tiểu não với tủy sống. Nó thực hiện nhiều chức năng tự động như hô hấp, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, chu kỳ thức – ngủ, tiêu hóa, hắt hơi, ho, nôn và nuốt.
Nga Đỗ
#anhvayds
🍀chúc mọi người một ngày tốt lành!️🍀

the brain
the brain

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here