Drug Company Reports Success in Testing COVID-19 Pill

Drug Company Reports Success in Testing COVID-19 Pill by Khánh Thành

American drug-maker Merck said Friday that its experimental pill reduced hospitalizations and deaths by half among people infected with COVID-19 in a drug trial.

Nhà sản xuất thuốc ở Mỹ tên là Merck chia sẻ với báo Friday rằng thuốc viên thử nghiệm của họ đã giảm một nửa trường hợp nhập viện và tử vong ở những người bị nhiễm COVID-19 trong một cuộc thử nghiệm thuốc.

The drug-maker said it will soon ask health officials in the United States and around the world to approve the pill for the treatment of coronavirus.

Nhà sản xuất thuốc này cho biết họ sẽ sớm đề nghị các cơ quan y tế Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới chấp thuận loại thuốc này để điều trị coronavirus.

If cleared, the drug, called molnupiravir, would be the first pill approved for the treatment of COVID-19. All other approved treatments must be injected or given through IV by healthcare workers. A pill can be taken at home and is easier to send around the world.

Nếu thuận lợi, loại thuốc có tên gọi là molnupiravir này sẽ là thuốc viên đầu tiên được chấp thuận để điều trị COVID-19. Tất cả các phương pháp điều trị đã được chấp thuận khác phải được tiêm hoặc được truyền qua dụng cụ truyền tĩnh mạch bởi các nhân viên y tế. Thuốc viên này có thể được uống tại nhà và dễ dàng gửi đi khắp nơi trên thế giới.

Dr. William Schaffner is an infectious disease expert at Vanderbilt University who was not involved in the research. He said such a pill would provide treatment to “many more people, much more quickly and, we trust, much less expensively.” And Dr. Anthony Fauci has also said a pill that can be taken at home as soon as people feel sick will help control the virus.

Tiến sĩ William Schaffner là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Vanderbilt, người không tham gia vào nghiên cứu. Ông chia sẻ rằng một viên thuốc như vậy sẽ điều trị cho “nhiều người hơn, nhanh hơn nhiều và chúng tôi tin rằng ít tốn kém hơn nhiều”. Và Tiến sĩ Anthony Fauci cũng cho biết thuốc viên có thể được uống tại nhà ngay khi mọi người cảm thấy không khỏe sẽ giúp kiểm soát virus.

Merck and its partner Ridgeback Biotherapeutics studied 775 people with mild to moderate symptoms of COVID-19 in the U.S., Europe, Latin America and Africa. The patients also had existing health problems that increased their risk for severe disease.

Merck và đối tác Ridgeback Biotherapeutics đã nghiên cứu trên 775 người có các triệu chứng COVID-19 từ nhẹ đến trung bình ở Hoa Kỳ, châu Âu, châu Mỹ Latinh và châu Phi. Các bệnh nhân đồng thời có các vấn đề sức khỏe đã có sẵn làm tăng nguy cơ đối với bệnh nặng.

Patients who received the experimental pill within five days of COVID-19 symptoms had about half the rate of hospitalization and death as those who received a placebo. A placebo is a pill that has an inactive substance. Merck said only about seven percent of the patients who received the experimental pill went to the hospital or died after 30 days compared to 14 percent who received a placebo.

Những bệnh nhân được nhận thuốc viên thử nghiệm này trong vòng năm ngày kể từ khi có các triệu chứng của COVID-19 có tỉ lệ nhập viện và tử vong bằng một nửa so với những người dùng giả dược. Giả dược là một thuốc viên có chất không có hoạt tính. Merck cho biết chỉ có khoảng 7% bệnh nhân được dùng thuốc viên thử nghiệm này nhập viện hoặc tử vong sau 30 ngày so với 14% số bệnh nhân dùng giả dược.

Patients in the Merck study were not vaccinated for COVID-19. Merck said there were some side effects among both groups but did not describe them. The drug-maker said its pill works by preventing the virus from easily reproducing itself. But earlier studies showed the drug did not help people who were already very sick.

Những bệnh nhân trong nghiên cứu của Merck không được tiêm chủng COVID-19. Merck cho biết có một số tác dụng phụ giữa cả hai nhóm nhưng không mô tả chúng. Nhà sản xuất thuốc này cho biết thuốc viên của họ hoạt động bằng cách ngăn chặn virus dễ dàng tự sinh sản. Nhưng các nghiên cứu trước đó cho thấy loại thuốc này không giúp ích cho những người đã mắc bệnh ở mức rất nặng.

A group of independent experts following the trial advised Merck to stop it early because the pill seemed to be working so well. Merck said it will soon send the trial results to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for review.

Một nhóm các chuyên gia độc lập sau cuộc thử nghiệm đã khuyên Merck nên ngừng thử nghiệm này sớm vì thuốc viên này dường như đang hoạt động rất hiệu quả. Merck cho biết họ sẽ sớm gửi kết quả thử nghiệm cho Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) để xem xét.

Dr. Dean Li is the vice president of Merck Research Laboratories. He said: “It exceeded what I thought the drug might be able to do in this clinical trial.” Li noted that a 50 percent reduction in hospitalization or death is “a substantial clinical impact.”

Tiến sĩ Dean Li là phó chủ tịch của các Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Merck. Ông nói: “Thuốc viên này vượt quá những gì tôi nghĩ rằng loại thuốc này có thể làm được trong thử nghiệm lâm sàng này.” Tiến sĩ Li lưu ý rằng việc giảm 50% tỉ lệ nhập viện hay tử vong là “một tác động lâm sàng đáng kể.”

Merck said it can produce 10 million treatments by the end of the year. The U.S. already plans to buy nearly 2 million treatments if it is approved by the FDA.

Merck cho biết họ có thể sản xuất 10 triệu viên vào cuối năm nay. Hoa Kỳ đã có kế hoạch mua gần 2 triệu viên nếu nó được chấp thuận bởi FDA.

Pfizer and Roche, two other drug companies, are working on similar products and may have results from their drug trials soon.

Pfizer và Roche, hai công ty dược phẩm khác, đang nghiên cứu các sản phẩm tương tự và có thể sẽ sớm có kết quả từ các thử nghiệm thuốc của họ.

I’m Dan Friedell.
Dan Friedell adapted this story for Learning English based on a report by The Associated Press. Susan Shand and Hai Do were the editors.
___________________________________________________________________

Words in This Story

pill – n. a small, rounded object you swallow and that contains medicine, vitamins, etc.
(thuốc viên)

IV– n. a device that is used to allow a fluid (such as blood or a liquid medication) to flow directly into a patient’s veins
(dụng cụ truyền tĩnh mạch)

mild – adj. not harsh
(nhẹ, êm dịu, không gắt)

symptom – n. a change in the body or mind which indicates that a disease is present
(triệu chứng cơ năng)

placebo – n. a pill or substance that is given to a patient like a drug but that has no physical effect on the patient
(giả dược)

exceed – v. to be better than (something)
(vượt quá, tốt hơn hẳn)

clinical – adj. relating to or based on work done with real patients : of or relating to the medical treatment that is given to patients in hospitals, clinics, etc.
(thuộc về lâm sàng)

substantial – adj. large in amount, size, or number
(đáng kể, quan trọng)

impact – n. a major influence or effect
(ảnh hưởng, tác động)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*