TIẾNG ANH Y KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – GAN NHIỄM MỠ P5- CA LÂM SÀNG GAN NHIỄM MỠ KHU TRÚ

0
275

CHỦ ĐỀ: CÁC CA LÂM SÀNG (CASE) GAN NHIỄM MỠ KHU TRÚ.

 

CASE 1:

  1. Presentation
bệnh cảnh

 

Screening US (ultrasound)

khám sàng lọc bằng siêu âm

 

2. Patient Data

thông tin bệnh nhân

 

AGE: 65

GENDER: Male

3. Tổn thương

A circumscribed area of increased echogenicity is visible in the liver, immediately anterior to the porta hepatis (segment IV).

Một vùng tăng hồi âm có có giới hạn có thể nhìn thấy trong gan, ngay trước rốn gan (phân thùy IV).

 

The abnormality can be better appreciated on the cine recording.

Sự bất thường có thể được đánh giá tốt hơn trên hình ảnh được ghi lại/ quay lại.

 

6 month earlier exam

6 tháng trước lần kiểm tra khám sàng lọc.

 

The abnormality is essentially unchanged compared to the prior exam.

Sự bất thường về cơ bản không thay đổi so với lần khám trước.

 

4. Case Discussion

Thảo luận tình huống

 

Segment IV, immediately adjacent to the porta hepatis is the most common location for focal hepatic steatosis.

Phân thùy IV, ngay liền kề với cửa gan là vị trí phổ biến nhất của nhiễm mỡ gan khu trú.

 

The ventral aspect of segment IV bordering the falciform ligament is another typical location, and commonly seen with cross-sectional imaging, but only occasionally with US. The likely explanation is that the superficial regions fall into the near field of convex transducers, where contrast resolution is significantly worse.

Mặt trước của HPT  IV giáp với dây chằng liềm là một vị trí điển hình khác, và thường thấy với hình ảnh trên mặt cắt ngang, nhưng thỉnh thoảng chỉ thấy trên siêu âm.  Sự giải thích có khả năng là các vùng bề mặt rơi vào trường gần của đầu dò cong, nơi mà độ phân giải tương phản kém hơn đáng kể.

 

Focal fatty deposits showing the characteristic appearance and location can be followed with US, whilst for lesions showing atypical location or mass-like appearance, further evaluation with contrast-enhanced US is often warranted. CEUS can rule out malignancy with a specificity on par with cross-sectional imaging, is more cost-effective than MRI, and uses no ionizing radiation.

Các lắng đọng mỡ khu trú cho thấy hình dạng và vị trí đặc trưng có thể được theo dõi bằng siêu âm, trong khi đối với các tổn thương có vị trí không điển hình hoặc có đặc điểm giống khối u, thường phải đánh giá thêm bằng siêu âm có tăng cường chất tương phản (Contrast-enhanced ultrasound (CEUS)). CEUS có thể loại trừ bệnh ác tính với độ đặc hiệu ngang bằng (tương đương) với hình ảnh trên mặt cắt ngang (tạo từ các mặt cắt), tiết kiệm chi phí hơn MRI và không sử dụng bức xạ ion hóa.

 

5. Link tham khảo: https://radiopaedia.org/cases/focal-hepatic-steatosis-2?lang=us

CASE 2:

1. Presentation

Incidental finding on imaging.

Phát hiện tình cờ/ngẫu nhiên trên hình ảnh.

 

2. Tổn thương:

CT demonstrates the presence of a low attenuation geographic lesion, with vessels coursing through without displacement.

Cắt lớp vi tính cho thấy sự hiện diện của một tổn thương dạng bản đồ có tỷ trọng thấp, với các mạch máu chạy qua mà không bị đè đẩy.

 

3. Case Discussion

Thảo luận tình huống

 

Focal hepatic steatosis is often recognized by:

Gan nhiễm mỡ khu trú thường được nhận biết bởi:

 

  • Location:  peri-ligamentous, peri-portal
Vị trí: quanh dây chằng, quanh cửa

 

  • Distribution of lesions
Sự Phân bố của các tổn thương

 

  • Presence of non-distorted, traversing blood vessels
Sự hiện diện của các mạch máu chạy qua/đi qua và không bị biến dạng.

 

Despite this, patchy focal fat deposition and relative fatty sparing may be mistaken for a focal neoplasm (particular at US and CT) and thus MR in-phase and opposed-phase imaging allows reliable differentiation

Mặc dù vậy, sự lắng đọng mỡ khu trú không đều và vùng không nhiễm mỡ liên quan có thể bị nhầm với 1 khối u khu trú (đặc biệt trên siêu âm và cắt lớp vi tính) và do đó hình ảnh MRI đồng pha và nghịch pha cho sự phân biệt đáng tin cậy.

 

4. Link tham khảo: https://radiopaedia.org/cases/focal-hepatic-steatosis?lang=us

CASE 3

  1. Presentation

Right hypochondrial pain and dyspepsia. The patient is diabetic on oral drugs.

Đau hạ sườn phải và khó tiêu. Bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường và đang dùng thuốc bằng đường uống.

 

2. Patient Data

AGE: 40 years old

GENDER: Female

3. Tổn thương:

A lobulated geographic hypodense area is seen occupying most of the right lobe and the medial segment of left lobe with the blood vessels seen traversing this focal lesion without interruption. This lesion becomes less distinct in delayed images. No mass effect could be detected.

Một vùng giảm tỷ trọng dạng bản đồ, đa cung (gồm các thùy) được thấy chiếm phần lớn thùy phải và phân thùy giữa của thùy trái với các mạch máu được thấy chạy qua tổn thương khu trú này mà không bị gián đoạn. Tổn thương này trở nên ít rõ ràng hơn trong các phim muộn. Không có hiệu ứng khối (Hiệu ứng  khối không được phát hiện). Giải thích: Delayed images/scans: những phim thì muộn (thường được gọi là thì nhu mô gan/ tĩnh mạch cửa muộn).

 

4. Link tham khảo: https://radiopaedia.org/cases/focal-hepatic-steatosis-1?lang=us

CASE 4:

  1. Presentation

Screening US.

2. Patient Data

AGE: 60 years

GENDER: Male

3. Tổn thương:

A circumscribed area of geographic hyperechogenicity is visible near the porta hepatis – a fairly typical location for focal hepatic steatosis. A hepatic vein is traversing through this area uninterrupted, which is highly suggestive of fatty infiltration and is a strong indicator of non-mass like behavior.

Một vùng tăng âm dạng bản đồ có giới hạn rõ có thể thấy ở gần cửa gan – một vị trí khá điển hình cho nhiễm mỡ khu trú ở gan. Một tĩnh mạch gan chạy qua vùng này không bị gián đoạn, điều này rất gợi ý đến thâm nhiễm mỡ và là một dấu hiệu mạnh của đặc điểm/hành vi không giống tổn thương dạng khối.

 

4. Case Discussion

Thảo luận tình huống

 

Absent vessel distortion is an important feature focal fatty infiltration and a benign behavior in general.

Sự vắng mặt biến dạng mạch máu là một đặc điểm quan trọng của thâm nhiễm mỡ khu trú và một (hành vi/)đặc điểm lành tính nói chung.

 

5. Link tham khảo: https://radiopaedia.org/cases/focal-hepatic-steatosis-absent-vessel-distortion?lang=us

BS VÕ HƯƠNG – ANHVANYDS

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here