HỆ HÔ HẤP

0
420

🍀 GIẢI PHẪU – SINH LÝ 🍀

👉Như mọi người đã biết, giải phẫu và sinh lý là 2 môn cơ sở vô cùng trong Y khoa đúng không nào? Hôm nay hãy cùng mình ôn lại một số câu trắc nghiệm để nhớ lại HỆ HÔ HẤP nhé!

1️⃣  Which two structures does the trachea lead to in the lungs?
➡️ Từ khí quản dẫn đến phổi có hai cấu trúc nào?

A. The bronchi
BThe bronchioles
C. The pleural membrances

– Trachea: /trəˈkiːə/ Khí quản
– Bronchi: /ˈbrɒŋ.ki/ Phế quản
– Bronchioles: /ˈbrɒŋ.ki.əʊl/ Tiểu phế quản
– Pleural membrane: /ˈplʊə.rəl/ /ˈmem.breɪn/ Màng phổi

2️⃣ When we inhale (breathe in), what happens to the pressure in the thorax ?
➡️ Khi chúng ta hít vào, áp suất của lồng ngực sẽ như thế nào?

A. It increases
B. It stays the same
C. It decreases

– Increase : tăng
– Decrease : giảm

3️⃣ What happens when we exhale (breathe out)?
➡️ Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta thở ra?

A. The diaphragm contracts and moves upwards
B. The diaphragm relaxes and moves upwards
C. The diaphragm relaxes and moves downwards

– Contract : /ˈkɒn.træk/ co
– Relaxes : /ɪˈæ/ giãn
– Upward : /ˈʌ.ə/ nâng lên
– Downward: /ˈʊ.ə/ hạ xuống
– Diaphragm: /ˈɪ.ə.æ/ cơ hoành

4️⃣ What happens when we inhale (breathe in)?
➡️ Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta hít vào?

A. The external intercostal muscles contract and the ribcage is pulled upwards and inwards
B. The external intercostal muscles contract and the ribcage is pulled upwards and outwards
C. The internal intercostal muscles contract and the ribcage is pulled upwards and inwards

– External: /ɪkˈstɜː.nəl/ ngoài
– Internal: /ˌɪn.təˈkɒs.təl/ gian sườn
>> External intercostal muscles cơ gian sườn ngoài
– Ribcage: /ˈrɪbˌkeɪʒ/ xương sườn

5️⃣ Which of these is an adaptation for efficient gas exchange in the air sacs (a)?
➡️ Sự thích nghi nào sau đây giúp trao đổi khí hiệu quả ở phế nang?

A. Thick walls
B. Few blood capillaries
C. Moist surface

– Air sacs >> Alveoli: /ælˈviː.ə.li/ Phế nang
– Adaptation ( n ): /ˌæd.əpˈteɪ.ʃən/ Sự thích nghi
– Moist (a): /mɔɪst/ Ẩm ướt

6️⃣ Tobacco smoke contains carbon monoxide. What problem does this cause ?
➡️ Khói thuốc lá chứa nhiều CO. Điều này sẽ gây ra vẫn đề gì?

A. The carbon monoxide irritates the airways, causing bronchits
B. The carbon monoxide combines with hemoglobin in the red cells, reducing thee ability of the blood to carry oxygen
C. The carbon monoxide causes lung cancer

– Irritate: /ˈɪr.ɪ.teɪt/ : kích thích
– Inflammation >> -itis : viêm
>> Bronchitis : viêm phế quản
– The red cells: Hồng cầu
– Cancer: /ˈkæ.sər/ Ung thư

👉 Các bạn thử chọn đáp án nha, sẽ vừa giúp ôn lại giải phẫu, vừa nhớ thêm một số từ anh văn chuyên ngành nữa. Mình sẽ đăng đáp án vào tối nay nhé. Hãy “chấm . ” để kiểm tra đáp án nha.

Nguyễn Xuân Hiền
#tienganhgiaiphausinhly
#anhvanyds
Anh Văn Y Khoa – Medical English – DR.DUY

'TEST QUIZ RESPIRATORY ANATOMY PHISIOLOGY
test quiz respiratory anatomy phisiology

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here