PLEURAL EFFUSION, PARAPNEUMONIC

0
285

🔥 PLEURAL EFFUSION, PARAPNEUMONIC 🔥
TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI,TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO VIÊM PHỔI

A 32 –year – old previously healthy woman come in a clinical diagnosis of community –acquired pneumonia that has not improved with outpatient treatment. She has diminished breath sounds and dullness to percussion on the left side of her chest, suggesting a large left –sided pleural effusion, which is confirmed by chest radiography. The effusion likely is caused by infection in the adjacent lung parenchyma and may be the cause of her failure to improve on antibiotic.

(Một phụ nữ 32 tuổi tiền sử khỏe mạnh đến với chẩn đoán lâm sàng là viêm phổi mắc phải ở cộng đồng, không cải thiện bằng điều trị ngoại trú. Cô ấy có âm thở giảm và gõ đục ở bên trái lồng ngực, gợi ý một tràn dịch màng phổi bên trái lượng nhiều và đã được xác nhận bằng x -quang ngực. Tràn dịch có khả năng là do nhiễm trùng ở nhu mô phổi kế cận và có thể là nguyên nhân thất bại của điều trị kháng sinh).

✍️ community acquired pneumonia ( CAP) /kəˈmjuː.nə.ti əˈkwaɪər njuːˈməʊ.ni.ə/ viêm phổi mắc phải ở cộng đồng
✍️ outpatient treatment / ˈaʊt.peɪ.ʃ ə nt ˈtriːt.mənt/: điều trị ngoại trú
✍️ dullness to percussion /ˈdʌl.nəs tu pəˈkʌʃ. ə n /: gõ đục
✍️ pleural effusion / ˈplʊə.r ə l ɪˈfjuː.ʒ ə n /: tràn dịch màng phổi
✍️ chest radiography /tʃest ˌreɪ.diˈɒɡ.rə.fi /: Xquang ngực
✍️ lung parenchyma: nhu mô phổi
✍️ antibiotic / en.ti.baɪˈɒt.ɪk /: kháng sinh

🔭 Chẩn đoán có khả năng nhất là gì và chúng ta làm gì tiếp theo?
Parapneumonic effusion( tràn dịch màng phổi do viêm phổi)
Bước tiếp theo: chọc dò màng phổi để chẩn đoán nguyên nhân của tràn dịch màng phổi và quyết định có dẫn lưu màng phổi hay không.

🎯 Tiêu chuẩn Light- mô tả đầu tiên năm 1997- được sử dụng rộng rãi nhất để phân biệt dịch thấm (transudate) và dịch tiết (exudate). Một dịch được gọi là dịch tiết khi có  ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau ( dịch thấm không có các đặc điểm này):
1. Tỉ lệ protein dịch màng phổi/ protein huyết thanh > 0.5
2. Tỉ lệ LDH dịch màng phổi/ LDH huyết thanh > 0.6
3. LDH dịch màng phổi > 2/3 giới hạn trên bình thường của LDH huyết thanh

⛳️ Các đặc điểm sau đây của dịch gợi ý cần dẫn lưu:
1. Empyema (tràn mủ màng phổi)
2. Positive Gram stain or culture of fluid (dịch đem nhuộm Gram hoặc nuôi cấy dương tính)
3. Presence of loculations (có vách ngăn trong dịch màng phổi)
4. pH < 7.1
5. Glucose < 60 mg/dL
6. LDH > 1000 U/L

📝 Bài viết được tham khảo và lược dịch từ Case 45- CASE FILES INTERNAL MEDICINE.
📌Nếu bạn muốn biết đặt ống dẫn lưu như thế nào và điều kiện rút ống dẫn lưu thì hãy cmt phía dưới nhé! Mình sẽ viết tiếp ở kì sau ^^

tràn dịch màng phổi do viêm phổi - khi nào đặt dẫn lưu
tràn dịch màng phổi do viêm phổi – khi nào đặt dẫn lưu

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, văn bản cho biết '392 CASE FILES: INTERNAL MEDICINE A Figure 45-1 (A) Posteroanterior film showing left-side pleural effusion (B) Lateral chest same patient. (Courtesy Dr. rge Albin.)'

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here