WISDOM TOOTH EXTRACTION

0
118

🦷WISDOM TOOTH EXTRACTION🦷[NHỔ RĂNG KHÔN]

👋 Chào các bạn, trong chuyên mục Răng hàm mặt tuần này mình xin giới thiệu về

chủ đề nhổ răng khôn- loại răng mang lại nỗi “khổ sở” cho nhiều người.😄

 

‍⚕️ Wisdom tooth, or third molars (/ˈməʊ.lər/ răng cối), are the last permanent teeth (răng

vĩnh viễn) to appear in the mouth. These teeth usually erup (mọc) between the ages of 17

and 25. Some people never develop wisdom teeth. However, for others, wisdom teeth

erupt normally as same as other molars and cause no problems.

 

💊 Some issues

Some dentists recommend taking them out as a precaution because they could cause

problems in the future, for example:

• Before the tooth comes in, the sack of tissue around it can grow into a cryst (nang),

which can lead to bone loss in your jaw (tiêu xương hàm).

• If the tooth is on its side (nằm nghiêng) under your gum (nướu), it can damage nearby

teeth by eroding the root.

• Bacteria and plaque can build up around a tooth that’s only partly out.


💊 Indication for extraction

Wisdom teeth are indicated for extraction in some cases such as:

• Prevention of the above issues.

• Extraction required by an orthopedist (bác sĩ chỉnh hình), orthodontist (bác sĩ chỉnh nha).

• Early tooth extraction is needed to improve healing (lành thương) better, especially for

young people with good stamina(chịu đựng) and quick recovery. For impacted wisdom

teeth (răng khôn mọc ngầm), the suitable time for extraction is when the root is formed

about 1/3 and before 2/3.


📝 There are two common methods to extract wisdom tooth such as Simple

extraction and Surgical Extraction.

extraction /ɪkˈstræk.ʃən/ nhổ răng

administer /ədˈmɪn.ɪ.stər/ (v) sử dụng thuốc

anesthesia /ˌæn.əsˈθiː.zi.ə/ thuốc tê –> local anesthesia : gây tê cục bộ

Gingivectomy: rạch nướu

cold compress: chườm lạnh

spit /spɪt/ (v) khạc nhổ

dental forceps: kềm nha khoa

elevator: bẩy nha khoa

 

👉 Dưới đây là phần giới thiệu tổng quát về quá trình nhổ răng khôn giúp mọi người có thể

hình dung và chuẩn bị sẵn sàng nếu như bạn đang có một (vài) chiếc răng khôn😅

Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ!
—————
#tienganhranghammat
#anhvanyds
Khánh Ngọc
Anh Văn Y Khoa – Medical English – DR.DUY

nhổ răng khôn
nhổ răng khôn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here