LUYỆN DỊCH: 1# The Story of Neurons

0
1256

 The most complex workings of the nervous system depend on messages sent through neurons. Together with their support cells, neuroglia, neurons make up all nervous system tissue. They receive and relay messages quickly, conducting them as electrical signals. Neurons release neurotransmitters, chemicals that jump the message to the next neuron or body cell. Specialized neurons in the spinal cord form neural tracts that speed messages to and from the brain.

Những hoạt động phức tạp nhất của hệ thống thần kinh phụ thuộc vào tín hiệu được truyền qua những nơ–ron. Cùng với các tế bào nâng đỡ, tế bào đệm, những nơ-ron cấu tạo nên tất cả hệ thống mô thần kinh. Chúng tiếp nhận và trả lời các thông tin một cách nhanh chóng, dẫn truyền chúng bằng các tín hiệu điện. Các nơ-ron phóng thích chất dẫn truyền thần kinh, các chất hóa học chuyển thông tin vào nơ-ron kế cận hoặc thân tế bào

1. Neurons and Neuroglia: The Cells That Make Up the Nervous System

Tế bào thần kinh và tế bào đệm : Những tế bào cấu tạo nên hệ thống thần kinh

Structures of the nervous system, brain, spinal cord, peripheral nerves, and ganglia are formed from nervous tissue. At the cellular level, this tissue consists of neurons and neuroglia. Neurons are the message carriers. They transmit sensory signals and motor commands.

Tổ chức của hệ tống thần kinh, não, tủy sống, thần kinh ngoại vi và hạch là cấu trúc mô thần kinh. Ở mức độ tế bào, mô này chứa đựng những sợi thần kinh và tế bào đệm. Các neuron là những tế bào dẫn truyền tín hiệu. Chúng dẫn truyền tín hiệu cảm giác và mệnh lệnh vận động

Neuroglia support the neurons and other structures that supply and surround nervous tissue. Astrocytes, the most common neuroglia in the brain, surround capillaries, maintain a barrier between the bloodstream and the neurons, and actively control what gets through that barrier.

Tế bào đệm nâng đỡ những tế bào thần kinh và các cấu trúc khác nâng đỡ và bao quanh mô thần kinh. Thể bào, tế bào đệm thường gặp nhất trong não, bao quanh các mao mạch, duy trì một hàng rào giữa dòng máu và những tế bào  thần kinh và chủ động kiểm soát những gì được qua hàng rào đó

Other neuroglia, including microglia, ependymal cells, and oligodendrocytes, maintain neuronal homeostasis, remove pathogens, circulate cerebrospinal fluid, protect neurons, and affect their signaling speed.

Một tế bào đệm khác, bao gồm tế bào vi đệm thần kinh, những tế bào thuộc lớp khoang não-tủy sống, và tế bào ít sợi nhánh duy trì cân bằng nội môi thần kinh, loại bỏ các mầm bệnh, điều hòa dịch não tủy, bảo vệ các tế bào thần kinh và tác động tới tốc độ dẫn truyền tín hiệu thần kinh.

2. Speedy Conductors: The Shape and Structure of Neurons Facilitate the Rapid Transmission of Nervous System Signals

Các tế bào dẫn truyền tốc độ cao: Hình dạng và cấu trúc của các tế bào thần kinh tạo thuận lợi cho hệ thần kinh dẫn truyền với tốc độ cao


A typical neuron consists of a cell body, or soma, that has many branches called dendrites. Signals received by the dendrites affect the electrical charge of the cell body, determining the likelihood of an action potential.

Một sợi nơ-ron thần kinh điển hình bao gồm thân thần kinh (soma) có nhiều nhánh được gọi là sợi nhánh. Những tín hiệu được tiếp nhận bởi  những sợi nhánh tác động lên điện tích của thân tế bào, xác định khả năng xuất hiện một điện thế gợi’

If the soma is depolarized enough then the axon hillock region initiates an action potential that travels down the tail-like axon. Most axons are short but some can be as long as 3 feet.

Nếu thân tế bào bị khử cực đủ  thì vùng gò sợi trục sẽ xuất hiện điện thế hoạt động di chuyển dọc theo sợi trục giống như một cái đuôi. Phần lớn các sợi trục ngắn nhưng một vài cái có thể dài đến 3 feet.

Myelin sheaths protect them and increase their conductivity, or signal speed. The electric signal zips down to the axon terminal. The terminal branches then release neurotransmitters, which have an excitatory or inhibitory effect on their target (other neurons, glands, organs).

Vỏ myelin bảo vệ sợi trục và làm tăng tính dẫn điện hoặc tốc độ tín hiệu. Tín hiệu điện đưa xuống cuối sợi trục. Các nhánh tận cùng giải phóng chất dẫn truyền thần kinh, là những chất có tác động kích thích hoặc ức chế lên đích đến của chúng (những sợi nơ-ron khác, các tuyến, các cơ quan)

3. The Neurons of the Spinal Cord Form Neural Tracts

Các tế bào thần kinh trong tủy sống từ những dãi thần kinh


The long cylinder of the spinal cord consists mostly of bundles of axons that extend up and down to carry signals to or from the brain.

Cột hình trụ dài của tủy sống chứa chủ yếu là các bó của sợi trục phát triển lên trên và xuống dưới mang theo các tín hiệu đi ra hoặc vào não.

In a spinal cord cross-section, the axon pathways appear as “white matter” (myelin sheaths make the axons white) surrounding the “gray matter” of the neuron cell bodies.

Trong một lát cắt ngang tủy sống, đường đi của sợi trục biểu hiện thành “chất trắng” (bao myelin làm cho các sợi trục có màu trắng) bao quanh chất xám của thân các tế bào thần kinh

The white matter forms three columns (funiculi) on each side of the spinal cord: the posterior (dorsal), anterior (ventral), and lateral columns. Distinct neural tracts run through these three columns. Each tract consists of axons that carry similar types of signals in the same direction. Ascending tracts carry sensory input upward to the brain. Descending tracts send motor commands downward to the body. [simple_tooltip content=’Mời các bạn luyện dịch^^………’](?)[/simple_tooltip]

4. Chemical Signals: Neurons Transmit Information Through Neurotransmitters [simple_tooltip content=’Mời các bạn luyện dịch^^………’](?)[/simple_tooltip]


When an electrical signal reaches the axons terminal of a neuron, it stimulates the release of special chemicals called neurotransmitters. Neurotransmitters travel across synapses to the other neurons or to target cells, stimulating or inhibiting signals and responses. [simple_tooltip content=’Mời các bạn luyện dịch^^………’](?)[/simple_tooltip]

Acetylcholine, epinephrine and norepinephrine, and serotonin are among the most common neurotransmitters. Some neurotransmitters are more prominent in certain parts of the nervous system because they specialize in carrying messages within the brain, or between neurons and muscular tissue or other types of tissue. These chemicals are key to the nervous system’s regulation of body movement and internal functions. [simple_tooltip content=’Mời các bạn luyện dịch^^………’](?)[/simple_tooltip]

Nguồn : https://www.visiblebody.com/learn/nervous/neuron

Bài dịch của lớp Online-Class23

Hướng dẫn: ThS.BS Nguyễn Thái Duy

Anh Văn Y Khoa DRDUY – anhvanyds

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here